OFERTA PRACY

TRENER GIMNASTYKI SPORTOWEJ MĘŻCZYZN

Stanowisko: trener gimnastyki sportowej mężczyzn

Pracodawca: Szkoła Podstawowa nr 48, Klub Sportowy Legia Warszawa

Adres siedziby: ul. Stefanii Sempołowskiej 4 w Warszawie

Zatrudnienie: zatrudnienie w formie umowy cywilnoprawnej

Rozpoczęcie pracy: 01 września 2023 roku

Wymogi formalne:

 1. ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia (licencjat),
 2. przygotowanie pedagogiczne,
 3. w przypadku braku przygotowania pedagogicznego zobowiązanie się do uzyskania przygotowania pedagogicznego,
 4. krótki życiorys uwzględniający realizację dotychczasowej pracy trenera i/lub kariery zawodniczej oraz wyników sportowych uzyskanych przy udziale zawodników kandydata,
 5. dokument potwierdzający uprawnienia trenerskie lub instruktorskie w dyscyplinie gimnastyka sportowa mężczyzn.

Główne obowiązki:

w zakresie zadań szkoleniowych:

 1. przygotowywanie programów w zakresie działalności grupy szkoleniowej, w tym prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 2. współpraca z Dyrekcją szkoły, kierownikiem klubu oraz trenerami klubowymi,
 3. monitoring i ocena procesu treningowego, dokonywanie ocen aktualnego stanu wytrenowania i poziomu sportowego zawodników,
 4. udział w radach, szkoleniach i kursach.

w zakresie administracyjnym:

 1. terminowe przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej i materiałów dotyczących szkolenia sportowego,
 2. prowadzenie bieżącej dokumentacji procesu treningowego w zakresie jego planowania i realizacji,
 3. współpraca z Dyrekcją szkoły i kierownikiem klubu.

 

Termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko trenera gsm KS Legia” do dnia 30 kwietnia 2023 r. godz. 15:00 do siedziby KS Legia (ul. Sempołowskiej 4 w Warszawie, sekretariat szkoły) lub w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@gimnastyka.warszawa.pl. Oferty powinny szczegółowo odnosić się do przedstawionych wymagań.

Warunki:

Trener odpowiedzialny będzie za kreowanie i realizację szkolenia sportowego w dyscyplinie gimnastyka sportowa mężczyzn w kategorii młodzika/juniora w celu podniesienia poziomu sportowego umożliwiającego uzyskiwanie znaczących wyników sportowych na arenie krajowej. Cele podstawowe realizowane będą w oparciu o „Program Klasyfikacyjny GSM PZG” oraz wytyczne KS Legia.

Zakres współpracy:

Trener realizuje postawione przed nim cele i zadania szkoleniowe. Osobami nadzorującymi proces szkolenia będą: kierownik sekcji gimnastycznej KS Legia oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 48.

Trener jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji szkolonej grupy oraz składanie dokumentów administracyjnych związanych z procesem szkolenia sportowego.

Wynagrodzenie:

Za swoją pracę Trener otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

 1.   ok. 3.000 zł brutto (ok 11h pracy w tygodniu – SP nr 48)
 2.   500-1.000 zł brutto (5-10h pracy w tygodniu – KS Legia)

Procedura i przebieg rozstrzygania ofert:

 • komisja wytypowana przez Dyrektora Szkoły oraz Kierownika/Prezesa Klubu rozpatrzy nadesłane oferty,
 • komisja przed ogłoszeniem wyników może skontaktować się z wybranymi kandydatami na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne,
 • komisja, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może odrzucić wszystkie oferty,
 • ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez kontakt bezpośredni z kandydatami,
 • ogłoszenie wyników planowane jest nie później niż do dnia 15 maja 2023 r.

KS Legia Warszawa zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich złożonych ofert bez podania przyczyny. Oferta uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci do I klasy gimnastyczno-akrobatycznej na rok szkolny 2023/2024.

Więcej informacji dotyczącej oferty można uzyskać przesyłając wiadomość na adres kontakt@gimnastyka.warszawa.pl.

Loading...